Historie

Inleiding

In september 1977 is de mooiste vereniging van Leeuwarden opgericht door Andries Slager en Wietse ter Veen. Zij hadden als doel de studenten in Leeuwarden meer met elkaar in contact te brengen. Het gerucht gaat dat GHBOV It Bernlef Ielde in een kroeg is opgericht. Sinds deze koude dag in september, heeft de prachtige vereniging niet stil gezeten.

Bernlef

Onze naamgever, Bernlef, was een Friese bard die leefde rond het jaar 785. Toen hij door de missionaris Liudger van zijn blindheid werd genezen, bekeerde hij zich tot het christendom. Hij begon met het verkondigen van het evangelie in de noordelijke provincies van Nederland. Het verkondigen deed hij door te dichten en liederen (psalmen) te schrijven, te vertalen en te zingen. Helaas is weinig van zijn werk bewaard gebleven. Wel is hij op een aantal plaatsen in het land te zien op schilderijen en standbeelden, meestal afgebeeld samen met Liudger.

’70 – Oprichting

GHBOV It Bernlef Ielde is opgericht op donderdag 8 september 1977. Vanaf de oorsprong is de doelstelling al duidelijk, uit de statuten uit het vierde jaar van de vereniging blijkt dat: “De vereniging heeft tot doel haar leden te steunen in het dienen van de Here, met name in hun studie”. De oprichters van de vereniging wilden dit realiseren door gezamenlijk Bijbelstudies te houden.

Daarnaast plaatsten ze in het verenigingsorgaan (de Kontaktdoos) opiniestukken over het leven als christen. Naast de opiniestukken kwamen er ook praktische zaken aan de orde. Recepten werden gedeeld, feestjes werden aangekondigd en gewijzigde adresgegevens werden geplaatst. Zelfs de ALV-agenda werd hierin gepubliceerd zodat men op de hoogte was van de te bespreken punten. Deze zaken konden toentertijd in de Kontaktdoos worden omschreven, omdat zij iedere maand bij de (gast)leden op de mat lag. Met tien tot elf drukken per jaar was dit een van de belangrijkste communicatiemiddelen voor It Bernlef Ielde.

Bernlef en Liudger

’80 – De eerste jaren

In de tachtiger jaren er nog geen sprake van digitale communicatie. De Kontaktdoos bleef van belang voor de berichtgeving tussen de leden.

Het was een tijd waarin GHBOV It Bernlef Ielde zelfs bepaalde uitnodigingen in het Nederlands Dagblad publiceerde! Onder andere uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen en lustra werden hier geplaatst. Een algemene ledenvergadering was toentertijd hetzelfde als wat nu een Rodedraadsvergadering wordt genoemd. Er werd vaak een dominee uitgenodigd die kwam spreken over een actueel thema in de Gereformeerde Kerk. Ook wanneer er een lustrum werd gevierd, werden de alumni uitgenodigd door middel van een klein bericht in het Nederlands Dagblad.

In het verenigingsjaar 1981/1982 zijn er een aantal besluiten door de vereniging aangenomen die tot op de dag van vandaag nog van kracht zijn. Zo is de eerste krantkommisie (nu redactiecommissie) in het leven geroepen en moeten leden die wat willen zeggen op een vergadering hun hand opsteken. Daarnaast wordt er sinds dat jaar door het bestuur een maidenspeech gehouden.

’90 – Ontwikkeling tot ‘studenten’-vereniging

In 1994 werd vlak bij de Dokkumer Ee de eerste gedocumenteerde kast opgericht: Huys ter Ee.

Rond 1995 zijn de eerste families binnen de vereniging opgericht. Het doel van een verenigingsfamilie is dat de eerstejaars leren van hun (groot)ouders en de ouders voor hun kinderen zorgen. Hoewel een aantal families al binnen drie generaties waren uitgestorven, zijn er ook families die een stamboom hebben tot negentien generaties. Momenteel zijn er nog twee families met daarin actieve leden.

’00 – Openstelling

In het verenigingsjaar 2000 bereikte de digitale revolutie de vereniging en was de activiteitencommissie de eerste commissie die de vereniging per e-mail op de hoogte stelde van haar activiteiten. Twee jaar later werd er een internetcommissie opgericht die zich bezighield met alle zaken rond de verenigingswebsite.

Aan het eind van 2002 heeft de vereniging met haar zusterverenigingen overlegd over het heroprichten van het HBOLOOG. Dit werd in 2003 gerealiseerd.

In 2003 werd door toenmalig lid Marco Emmens een automatisch incassosysteem op poten gezet. Door dit It Bernlef Ielde-abonnement werd de financiële administratie van de vereniging een stuk overzichtelijker en bruikbaarder. Sinds die tijd kunnen (gast)leden zelf inzien wat hun saldo is en of diaconale hulp noodzakelijk is voor zichzelf dan wel voor een mede lid. Uit dank voor onder andere deze bijdrage, werd aan Marco Emmens het erelidmaatschap verleend.

Vanaf 2006 is er door de consultancie een onderzoek gedaan naar openstelling van de vereniging. In 2007 is de vereniging opengesteld voor leden van alle protestantse kerken. Hiervoor was het enkel voor leden van gereformeerde kerken mogelijk om volwaardig lid van GHBOV It Bernlef Ielde te worden. De consultancie heeft verschillende opties voor voorwaarden onderzocht, waaronder een kerkeis, geloofsbelijdenis en een intentieverklaring. Na een peiling op de algemene ledenvergadering bleek de meerderheid te zijn voor een combinatie van een leerafhankelijke eis en een intentieverklaring, net zoals vandaag de dag wordt toegepast.

’10

In het jaar 2011 organiseerde GHBOV It Bernlef Ielde een flashmob bij de Waag in Leeuwarden. De steeds groter wordende groep leden stond in de regen te zingen uit liefde voor de vereniging. Er werd gezongen over sociëteitsavonden, vergaderingen, kamp en projectgroepen. Het doel van deze actie was om uit te dragen dat men als student in een (nieuwe) stad niet alleen hoeft te zijn. GHBOV It Bernlef Ielde wilde laten zien dat men elkaar kan steunen in het studeren, maar ook in het opbouwen van het geloof. Met deze flashmob wilde GHBOV It Bernlef Ielde nieuwe christelijke studenten interesseren voor de vereniging.

Op 7 mei 2014 opende de burgemeester Ferd Crone een door GHBOV It Bernlef Ielde en Navigators Leeuwarden gerund restaurant aan het Herenwaltje 3. In dit restaurant was er ruimte voor ruim dertig eters. Op de eerste avond kwamen er eenentwintig gasten. Het laten draaien van dit restaurant bracht veel moeilijkheden met zich mee. Er zou een keuken in het pand komen, als dit echter niet op het laatste moment door Stenden onmogelijk werd gemaakt. De studenten kregen het nog voor elkaar om een kookstudio dertig meter verderop te gebruiken. Ruim twee weken lang werden de borden over straat heen en weer gebracht. De opbrengst was voor het goede doel en telde ruim drieduizend euro. Dit geld is naar drie dorpen in Cambodja gegaan.

In 2018 was Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa en werd GHBOV It Bernlef Ielde  veertig jaar. Het achtste lustrum werd gevierd.

De vereniging bestaat uit circa vijftig leden, waarvan de meeste woonachtig zijn aan de Pilotenespel en de Annie Westlandstraat. Op dit moment is de vereniging nog steeds onderdeel van het HBOLOOG, hoewel dit wel iets meer in het onzekere is gekomen. Het zusje uit Groningen heeft de keuze gemaakt om uit het HBOLOOG te stappen met als gevolg dat It Bernlef Ielde de banden met Ad Tempus Vitae heeft verbroken.

Jaren ’20

In de verenigingsjaren 2020/2021 en 2021/2022 werd er veel aanpassingsvermogen en creativiteit van de vereniging gevraagd. COVID-19 was uitgebroken waardoor zij in perioden van lockdowns heeft geleefd. Er werden veel online activiteiten georganiseerd en er vond zelfs een online dies natalis plaats.

In 2023 hebben we circa 35 leden, we zijn ten opzichte van het vorige lustrum dus iets gekrompen in het ledenaantal. Verder stond de afgelopen jaren een (aspirant-)lidmaatschap bij de VGS-Nederland centraal. Hiervoor heeft de vereniging veel verbroederd met de VGS-verenigingen, om zo amicale banden aan te kunnen gaan.

Ook is de sociëteit veranderd. Per oktober 2022 vinden de sociëteitsavonden plaats in Sibrandi’s, aan de Baljeestraat in Leeuwarden.

Sinds maart 2023 is de verenigingsavond veranderd en vinden de projectgroep- en sociëteitsavonden op de donderdagavond plaats. De rodedraadsvergaderingen zijn zoals gebruikelijk op de donderdagavond gebleven. De algemene ledenvergaderingen zijn echter naar de woensdagavond verplaatst.